BASES

BASES DE LA CONVOCATÒRIA - PREMIS FaPaC 2018 -

1. OBJECTIUS 
 
Objectiu General:
 • Crear un espai de reconeixement que permeti visualitzar la tasca que realitzen les AMPA a favor de l’escola pública i l’èxit escolar. Promoure el reconeixement del capital social que suposen els milers de voluntaris d’AMPA a Catalunya.
Objectius Específics:
 • Promoure la difusió i donar a conèixer els projectes elaborats per les AMPA en el seu territori.
 • Promoure que es realitzin activitats des de les AMPA amb els eixos que considerem prioritaris: acollida de famílies al centre educatiu, promoure la solidaritat a les AMPA i centres educatius en temps de crisi i coordinació en xarxa en l’àmbit local.
 
2. PROCEDIMENT
 
 • Presentació de projectes i candidatures
El termini de presentació de propostes finalitzarà a les 24 hores del 15/03/2018. Sols s’acceptaran les candidatures trameses via web que hagin presentat dins d’aquest període i que s’ajustin al formulari de presentació.
 • Selecció dels finalistes per part del Jurat
Posteriorment a l’15/03/2018 el jurat es reunirà per seleccionar entre totes les candidatures presentades, els 5 projectes finalistes per categoria.
Als projectes finalistes se’ls podrà demanar que aportin una memòria detallada del projecte i altres documents acreditatius.
 • Anunci dels finalistes 
L’anunci dels finalistes es farà al web el 1/04/2018
 • Votació popular 
Des de 1/04/2018 fins el 30/04/2018 es podrà emetre el vot popular. Els projectes finalistes de cada una de les modalitats es penjaran de la web i s’habilitarà el sistema de votació popular.
Els projectes més votats de cada una de les modalitats obtindran 3 punts i els segons més votats obtindran 2 punts.
 • Veredicte final
Els guanyadors dels premis FaPaC 2018 sortiran de la suma final dels vots del Jurat i de la votació popular.
 • Lliurament de premis
El veredicte final es coneixerà en el transcurs l’acte de final de curs. L’acte tindrà lloc dissabte 19 de maig. El lloc i programa s’anunciarà amb suficient antelació a la web de FaPaC
 • Banc de bones pràctiques
Amb l’objectiu de donar visibilitat a les moltes idees i projectes que duen a terme les AMPA, totes les experiències que s’hagin presentat a la convocatòria s’afegiran al banc de bones pràctiques disponible a la web de FaPaC per a que puguin ser consultades.
 
3. JURAT
 
El jurat estarà format per:
 • 2 membres de la Junta General de FaPaC
 • 3 persones vinculades al món associatiu i educatiu de reconegut prestigi escollides per la FaPaC
 • Actuarà com a secretari/a la persona que designi la FaPaC, amb veu, però sense vot.
 
4. MODALITATS
 
AMPA associada:
 • Premi “TOTHOM A L'AMPA” a l’experiència de participació associativa. Es valoraran de maneraespecial projectes que fomentin la participació de totes les famílies del centre.

Exemples: grups de teatre, corals, trobades de famílies, activitats culturals, festes que visibilitzin la diversitat present a l’AMPA, activitats vàries on la diversitat sigui present, plans d’acollida, iniciatives que projectin l’AMPA com entitat dins la localitat….

 • Premi “AMPA SOLIDÀRIA” a l’experiència solidària dins l’AMPA que promogui la cohesió social. Es valoraran de manera especial experiències que en temps de crisi distribueixen els recursos tenint present criteris d’igualtat d’oportunitats. Exemples: projectes de reciclatge de llibres, material escolar..., gestió solidària de sortides i altres serveis oferts per l’AMPA, projectes amb entitats de la localitat que promoguin la solidaritat, accions de lluita contra la pobresa, activitats diverses que tinguin per objectiu distribuir els beneficis per a fomentar l’equitat social....
 • Premi “FEM XARXA PER L'ÈXIT EDUCATIU” A les iniciatives de treball en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa per millorar l’èxit educatiu Es valoraran de manera especial projectes que demostrin que el treball en xarxa ha repercutit en l’increment de l’èxit escolar. Exemples: gestió de la biblioteca, reforç escolar, projectes de col·laboració amb entitats de la localitat, hora del conte, activitats que utilitzin el capital cultural de les famílies per a reforçar el projecte educatiu del centre...
 
5. QUANTIA DELS PREMIS
 
Cada una de les tres modalitats dels premis “AMPA associada” consisteixen en:
 • 1er premi dotat amb un diploma de reconeixement i 501€
 • 2on premi dotat amb un diploma de reconeixement i 500€
 • 3er premi dotat amb un diploma de reconeixement i 499€
 • 4t premi dotat amb un diploma de reconeixement i val regal
 • 5è premi dotat amb un diploma de reconeixement i val regal
 
6. CANDIDATURES
 • Podran optar als premis “AMPA associada” projectes o activats que hagi liderat qualsevol AMPA associada a FaPaC i que estigui al corrent de pagament de la quota en el moment de formalitzar la sol·licitud.
 • Els projectes a presentar s’han d’haver desenvolupat durant el curs 2016-2017, o sigui durant el curs passat.
 • Es valorarà que els projectes tinguin projecció en el temps, és a dir es desenvolupin durant cursos i/o que es prevegi continuïtat.
 • També es podran presentar projectes d’un grup AMPA sempre i quan l’AMPA que ho presenti sigui sòcia de FaPaC.
 • Es podrà presentar la candidatura de projectes presentats en l’anterior convocatòria, que s’hagin realitzat durant el curs 2016/2017 i que no hagin resultat premiats en l’edició anterior.
 
7. PRESENTACIÓ DE PROJECTES
 
Els projectes s’hauran de presentar a través d’un formulari que s’habilitarà a la web de la FaPaC amb aquest objectius. Dins aquest formulari hi haurà un espai per adjuntar aquells materials, fotografies i altres informacions que es cregui oportú aportar.
 
Als finalistes se’ls pot demanar una memòria detallada del projecte així com la documentació que es cregui necessari.
 
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
 
La presentació de projectes i candidatures per a la concessió de Premis FaPaC 2018 implicarà l’acceptació d’aquestes bases i del que determini el Jurat en tot allò que no estava previst.
El Jurat pot declarar el premi desert.