EL CATALÀ COM A VIA D'INCLUSIÓ

Edició: 
2017
AMPA que el presenta: 
AMPA Escola Ponent de Granollers
Població: 
Granollers (Vallès Oriental)
Modalitat: 
Tothom a l’AMPA
Breu descripció del projecte: 
La nostra escola és un centre amb una concentració elevada de famílies d’origen estranger,  socioeconòmicament desfavorides i amb baix nivell d’instrucció (el departament ens classifica com “alta complexitat”). Hi trobem tres col•lectius majoritaris: població sud-americana, marroquina i subsahariana, i representen més del 70 % de les famílies. El desconeixement de la llengua fa que moltes famílies presentin dificultats en la comunicació i per això es va proposar des de l’AMPA i l’escola la creació d’un taller que facilités l’aprenentatge de la llengua.
 
Es tracta d’un espai setmanal de 15 a 16:30 h, que a vegades s’estén fins a les 17 h, amb l’objectiu principal d’apropar les mares a l’escola i l’escola a les mares, sobretot aquelles d’origen estranger que desconeixen el funcionament del sistema escolar, parlen poc el idioma i que es troben moltes vegades amb fill/es més petits que encara no estan en edat d’escolarització, cosa que els dificulta poder anar a classes de llengua normalitzades com es el consorci o l’escola d’adult. Aquest projecte va iniciar-se durant el curs 2014-2015, i es va consolidar durant el 2015-2016, a dia d’avui ja està implantat. 
 
El punt de trobada setmanal està liderat per una dinamitzadora, la Fatiha, del servei d’acollida de l’Ajuntament de Granollers.  Durant les trobades setmanals es fan diverses activitats, entre altres:
 • Es segueix el calendari escolar, i es fan activitats paral•leles com per exemple  preparar contes per Sant Jordi o cançons populars dels països d’origen de les famílies,
 • Es practiquen converses en català per facilitar la integració de les famílies nouvingudes a la vida quotidiana i en l’àmbit de cura dels fills: entrevista amb el tutor, visita al pediatra, compra d’aliments i paraments bàsics per la llar,…
 • També serveix com un espai pel coneixement d’altres cultures: les mares preparen presentacions per explicar trets característics del seu país o ciutat d’origen (gastronomia, tradicions,...)
 
 
Pressupost: 
0€
Obstacles a vèncer: 
 • Diferent nivell d’alfabetització i coneixement de la llengua
 • Participació de famílies autòctones
 
Col·laboradors: 
Direcció
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres
Delegació: 
Barcelona Comarques
Paraules Clau: 
Inclusió, Diversitat, Multiculturalitat, Llengua catalana, Participació
Valors clau: 

Respecte, Tolerància, Compromís, Empatia, Amistat

Des de l’AMPA trobem que és imprescindible que totes les famílies tinguin veu, ja que tothom té el dret i l’obligació de participar en l’educació dels nostres fills i filles. El taller de mares ha impulsat la participació de les famílies d’origen estranger a l’escola, s’ha aconseguit que algunes de les mares s’hagin vinculat activament als òrgans de participació: a l’AMPA i al Consell Escolar.  La participació de les famílies afavoreix l’èxit educatiu dels nostres infants, especialment d’aquells més vulnerables.
 
Per altra banda, és una eina que ha permès  l’obertura de les mares a molts àmbits del municipi i actualment, algunes d’elles es troben fent cursos de formació laboral. Així,  s’ha facilitat la integració a l’escola, però també a nivell de municipi. La visualització i la participació de les famílies d’origen estranger a la ciutat és una eina essencial per la cohesió social del municipi, i permet conèixer la diversitat cultural dels ciutadans.
En conclusió com a AMPA estem molt orgullosos d’aquest projecte ja que els resultats no només han sigut per l’escola si no que han repercutit  també sobre el municipi. Apostem per la seva continuïtat, ja que la diversitat cultural l’entenem com una riquesa i no com un impediment.
Materials necessaris: 

Aula, pissarra, ordinador i accés a Internet

Necessitats atesses: 
 • Aprenentatge del català per facilitar la integració de les famílies nouvingudes
 • Facilitar la participació i implicació de les famílies d’origen estranger a l’escola
 
Persones necessàries: 
Famílies, dinamitzadora Ajuntament
Objectius: 
 • Impulsar la participació de famílies immigrants a l’escola
 • Facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana mitjançant conversa
 • Implicar les famílies en l’educació dels seus i fills/es
 • Col•laboració de les famílies amb l’escola
 • Impulsar la participació de les famílies nouvingudes en les activitats organitzades al municipi: biblioteca, la troca,
 • Facilitar recursos perquè les famílies puguin ajudar als seus fills i filles en l’acompanyament escolar: reforç escolar i ajuda en el deures
 • Donar valor a la diversitat cultural de l’escola
 • Fomentar la cohesió social: millorar la convivència i respecte mutu
 • Crear un punt d’intercanvi d’experiències i preocupacions en l’àmbit de l’escolarització
 
Període d'execució: 
15/10/2015 a 30/05/2016
Destinataris: 
Famílies de l’escola, especialment mares
DADES PERSONA DE CONTACTE
AMPA: 
AMPA Escola Ponent de Granollers