COMP-ART-TEAM ESPAIS A L'ESCOLA

Edició: 
2018
AMPA que el presenta: 
AFA Escola La Farigola del Clot
Població: 
Barcelona
Modalitat: 
Fem xarxa per l’Èxit escolar
Breu descripció del projecte: 

A través de l’assaig i establiment de noves metodologies de treball col·laboratiu, el projecte aborda la transformació de 6 espais del mòdul de cicle infantil: l’entrada d’infantil i el pati (espai obert), les aules (espai interactiu), les habitacions actualment d’emmagatzematge (espai de la llum i foscor), l’eixida del costat de la sala de psicomotricitat (espai de la calma) i el mur de separació d’aquest espai amb l’exterior (espai ambiental).

La transformació d’aquests espais està permetent, en el marc de l’aprenentatge dels infants, es pugui:

1. Observar i valorar el propi procés a la vegada que els resultats.
2. Plantejar propostes d’experimentació obertes i lliures, sense esperar un resultat homogeni per a tots els infants, respectant la seva diversitat d’interessos.
3. Donar importància al fet que els infants raonin, argumentin, opinin, actuïn, observin, intercanviïn idees, i expressin la seva creativitat.
4. Fomentar les competències artístiques, plàstiques i de creativitat.
5. Naturalitzar l’espai d’experimentació per a incorporar criteris de sostenibilitat.

El procés de treball en xarxa per a la co-creació ha seguit, durant el 2016-2017, les fases de: identificació de potencialitats, re-pensar i imaginar els espais, i la proposta de canvis concrets. La participació a la crida Hack the School (Fundació Jaume Bofill) ha facilitat la participació del conjunt dels infants i comunitat. Durant l’any 2017-2018, s’ha iniciat la transformació de l’espai interactiu (aules), l’espai de la llum i l’espai exterior adequant-los als nous usos i convertint-los en espais vius que propicien experiències d’aprenentatge.

La facilitació del procés s’ha realitzat a través d’una Comissió Impulsora dinamitzada per mares de l’AFA amb la funció de coordinar totes les parts, idear espais i estratègies de participació, planificar i fer seguiment, i generar aprenentatges. L’establiment de canals de retorn i una comunicació constant a través de plataformes digitals i xarxes socials ha estat clau.

Pressupost: 
El pressupost global de la implementació del projecte global 2016-2019 és de 18.670 € desglossats de la següents manera per cada espai (veure Memòria annexada): - Mur o Aula Ambiental: 5.654 € - Aules sensorials (llum i foscor): 5771 € - Aula Oberta (espa
Obstacles a vèncer: 

Relatius al temps:

  • La càrrega de treball de l’equip docent dificulta l’alliberament de temps per a la coordinació i participació activa en els espais de treball conjunt.
  • La distribució entre temps de treball i temps de cura dels infants per part de les famílies dificulta l’alliberament de temps per a la coordinació i participació activa en els espais de treball conjunt.

Relatius als recursos econòmics:

  • La manca de recursos econòmics per fer front a les despeses de transformació dels espais i de sistematització dels aprenentatges generats durant el procés de manera a afavorir la seva divulgació.
Col·laboradors: 
Direcció
professorat
entitats locals
administració pública
famílies del centre
altres
Delegació: 
Barcelona Ciutat
Paraules Clau: 
Innovació mitjançant el treball en xarxa Transformació d’espais Procés de co-creació Comunitat educativa compromesa i activa Experiències d'aprenentatge vivencial Aprenentatges i millora continuada
Nivell Educatiu: 
Primària
Valors clau: 

- Reconeixement i valorització de les múltiples capacitats
- Confiança
- Treball en equip i col·laboratiu
- Apoderament i participació
- Aprenentatge en base a la pràctica i l’experimentació
- Gestió adaptativa del procés

Materials necessaris: 

- Pintura per a l’exterior.
- Materials per a l’experimentació en els espais (papers, peces de metacrilat, materials reflectants, rotuladors de diferents tipus, etc.).
- Material de bricolatge (cargols, tacos, etc.).
- Material fungible per a la sistematització de l’experiència i els aprenentatges (fulls, bolis, etc.). 

Necessitats atesses: 

El projecte respon a les següents necessitats detectades:

- Disposar d’espais que fomentin l’aprenentatge vivencial a partir del joc i l’experimentació lliure i inclusiva de tots els infants en la diversitat de capacitats i competències.
- Posar els infants en el centre de la transformació dels espais fent-los protagonistes d’aquest procés de canvi a través del seu apoderament i participació directa.
- Disposar de mecanismes de treball col·laboratiu entre tots els agents de la comunitat educativa (famílies, equip directiu i docent, Xino-Xano) per abordar conjuntament i des de el saber fer de cadascuna de les parts, el repte de transformar els espais.
- Possibilitar l’intercanvi de l’experiència amb altres centres educatius i agents especialitzats en l’àmbit de l’acompanyament i desenvolupament integral dels infants.
- Cercar recursos econòmics i materials per al desplegament del projecte.

Persones necessàries: 

- Famílies impulsores del procés i famílies participants dels espais de transformació
- Professorat de l’escola que aporta visions i criteris de transformació.
- Associació Xino-Xano que aporta criteris específics per a la transformació dels espais i dinamitza la participació dels infant en el temps de menjador.
- Direcció de l’escola que possibilita l’impuls i dinamització del procés de co-creació per part de l’AFA i aporta criteris de gestió acadèmica.
- Infants escolaritzats a l’escola que aporten criteris com a persones usuàries dels espais i destinatàries de la transformació.
- Persones amb coneixements tècnics necessaris en les accions de transformació (pintors/es, arquitectes tècnics/ques, etc).
- Tècnics del Consorci d’Educació que informen de requisits tècnics i legals de les transformacions plantejades. 

Objectius: 

A l’Escola la Farigola del Clot, construïda fa 40 anys, existeix la necessitat de replantejar els espais per adaptar-los als canvis pedagògics i socials emergents transformant-los en recursos d’experimentació i aprenentatge lliure dels infants. Els escassos recursos del Consorci d’Educació per abordar aquesta necessitat ha fet que les famílies hagin liderat durant el curs 2016-2017 una estratègia d’impuls de la transformació dels espais que es fonamenta en el treball en xarxa i sumatori de totes les parts de la comunitat educativa de l’escola: l’equip directiu i docent, les famílies, els infants, l’entitat Xino-Xano (que gestiona l’espai menjador) i el teixit associatiu del barri que també hi ha col·laborat (http://ampafarigoladelclot.cat/comissions/hack-the-school/).

L’objectiu general del projecte ha estat el d’impulsar i contribuir, des de l’AFA com a motor del procés, a l’establiment de noves formes i processos de treball conjunt de la comunitat educativa, inclosos els infants, per a la transformació progressiva dels espais del centre possibilitant que esdevinguin recursos d’experimentació i aprenentatge. Els objectius específics del projecte són:

1. Impulsar, assajar i establir noves formes de treball en xarxa de la comunitat educativa (famílies, equip directiu i docent, i associació Xino-Xano) per a transformar els espais en experiències d’aprenentatge.

2. Apoderar els i les alumnes, en tota la seva diversitat de capacitats i competències, com agents actius en aquest procés de transformació dels espais per incidir en la millora dels resultats de la transformació en termes d’aprenentatge a partir de l’experimentació vivencial.

3. Establir espais de generació d’aprenentatges d’aquesta experiència de treball col·laboratiu per a la co-creació, identificant oportunitats de millora que orientin la continuïtat del projecte.

4. Articular-se a les experiències de treball col·laboratiu d’altres centres educatius per intercanviar les experiències i aprenentatges, els resultats obtinguts i afavorir la creació de sinèrgies. 

- Es tracta d’una experiència innovadora que dóna resposta de manera eficaç a una necessitat detectada: l’establiment de noves formes de treball col·laboratiu entre la comunitat educativa que repercuteixin en l’èxit de l’aprenentatge dels infants.
- Els aprenentatges generats poden possibilitar la seva aplicació en altres centres educatius que necessitin abordar el mateix repte o reptes de la mateixa naturalesa.
- El principal factor impulsor del procés ha estat el rol actiu de les famílies de l’escola en el plantejament i visibilització de la oportunitat de treball en xarxa, la cerca i provisió de recursos per a fer-lo possible, i dinamització de la primera fase del procés (corresponent al curs 2016-2017).
- Els resultats exitosos obtinguts en termes d’aprenentatge dels infants, en la seva diversitat de capacitats i competències, a partir dels espais transformats en aquesta fase. Aquests han estat aules, espai de la llum i espai d’entrada al centre.
- El reconeixement del valor afegit del projecte contribuirà a seguir impulsant el procés teixint la xarxa de col·laboració interna i externa.

Període d'execució: 
01/10/2016 a 23/06/2019
Destinataris: 
Els destinataris principals d’aquest projectes són el conjunt d’alumnes de l’escola (des de P3 a 6è), ja que són les persones a les que s’orienta el procés d’aprenentatge en el centre i els que podran gaudir de noves propostes d’espais (tant interiors com
DADES PERSONA DE CONTACTE
AMPA: 
AFA Escola La Farigola del Clot
Correu electrònic de contacte: