FAPAC

Declaració sobre la Llei d'Educació de Catalunya

La FaPaC, junt amb cinc altres entitats de la comunitat educativa, declara que la Llei d'Educació de Catalunya no satisfà les expectatives creades pel Pacte Nacional per l'Educació.

Per inserir el vídeo a la vostra web copieu el codi següent:

Declaració per a la Roda de Premsa

Davant la previsible aprovació de la Llei d'Educació de Catalunya durant el Ple del Parlament de Catalunya del dia 1 de juliol, les sis entitats de la Comunitat Educativa – signants del Pacte Nacional per a l’Educació - que vàrem presentar conjuntament esmenes a la LEC:

 

  • Anunciem la nostra voluntat de fer un seguiment de les nostres demandes durant el desplegament de la llei.

  • Considerem que algunes de les nostres demandes més importants no han quedat satisfetes a la versió de la llei que surt del dictamen de la Comissió d'Educació i Universitats:

  • El servei educatiu, tal com queda definit a la llei, trenca amb el model del Pacte Nacional per l'Educació, ja que no assegura que tots els centres integrats quedin obligats a fer un servei públic quant a l'escolarització de tot l'alumnat, independentment de la seva condició socio-econòmica, cultural o les seves necessitats especials d'escolarització.

  • La llei no obliga els centres educatius integrats al compliment d'una escolarització equilibrada així com a principis bàsics com l'escolarització mixta.

  • La llei no garanteix que les necessitats d'escolarització siguin satisfetes amb una oferta pública suficient, deixant la porta oberta a subvencions a iniciatives privades al batxillerat i a la formació professional de grau superior.

 

Sense aquestes garanties bàsiques, la Llei d'Educació de Catalunya deixa oberta la possibilitat de perpetuar la doble xarxa de centres públics i concertats, i pot allunyar el nostre sistema educatiu públic dels objectius de qualitat i equitat que van motivar la signatura del Pacte Nacional per l'Educació.

 

Les entitats signants ens reafirmem en aquests principis i ens comprometem a incidir perquè el desplegament de la llei vagi en aquesta direcció.

 

 
SIS ORGANITZACIONS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA ANUNCIEM EL COMPROMÍS CONJUNT DE FER UN SEGUIMENT DEL DESPLEGAMENT DE LA LEC PER TAL D’INCIDIR-HI AL MÀXIM

 

Davant la imminent aprovació del Projecte de Llei d'Educació de Catalunya al Ple del Parlament del dia 1 de juliol, les sis organitzacions de la Comunitat Educativa – signants del Pacte Nacional per a l’Educació - que vàrem presentar conjuntament esmenes a la LEC, anunciem la nostra voluntat de fer un seguiment de les nostres demandes durant el desplegament de la llei.

 

La versió de la llei que arriba al Ple del Parlament per a la seva aprovació no ha recollit algunes de les esmenes més importants que vam proposar.

 

 

Servei Educatiu de Catalunya

 

En les esmenes presentades, enteníem i defensàvem el servei públic d'educació en referència al caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania i on tots els centres finançats amb fons públics han de garantir condicions de igualtat i equitat per atendre a tot l’alumnat.

 

En el Projecte de Llei el servei educatiu, tal com queda definit, trenca amb el model de Servei públic del Pacte Nacional per l'Educació, on es promou el caràcter públic del servei educatiu com a superació de la segmentació de l’alumnat d'acord amb els seu nivell socioecònomic.

 

A la llei es crea el servei d’educació de Catalunya, però els centres que el configuren no tenen els mateixos drets i obligacions. Així, l’article 43.1 diu: “la prestació del Servei d’Educació de Catalunya s’ordena d’acord amb” uns principis. No estableix l’obligació en relació a la gratuïtat, l’accés en condicions d’igualtat, l’escolarització mixta o la responsabilització en l’escolarització equilibrada dels alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu.

 

La llei no obliga els centres educatius integrats al compliment d'una escolarització equilibrada així com a principis bàsics com l'escolarització mixta. No es “garanteix l’escolarització equilibrada”, entre altres coses, perquè no es contempla que els processos d’escolarització estiguin gestionats i supervisats per les Oficines municipals d’Escolarització, ja que únicament es preveu que s’encarreguin de la distribució quan hi hagi vacants i/o la matriculació fora de termini. El sistema pivota fonamentalment sobre els centres i no sobre les comissions d'escolarització, on hi ha participació de les administracions públiques i de la comunitat educativa.

 

 

Programació de l'oferta educativa

 

La llei no garanteix que les necessitats d'escolarització siguin satisfetes amb una oferta pública suficient, deixant la porta oberta a subvencions a iniciatives privades en etapes no obligatòries.

 

Per les facilitats que es donen a l’escola privada concertada, constatem que l’escola pública deixa de ser “referent de qualitat del servei públic d’educació”. Pel que diu l’Article 203.2., el govern establirà mecanismes de “foment de les inversions en ampliacions, millores, reformes i nova construcció d’edificis destinats a centres privats concertats.” I en l’article 44.2. - referit a la programació de l’oferta educativa - no es diu res sobre la responsabilitat de la Generalitat en la creació de places públiques en l’expansió de places escolars, per la qual cosa es deixa la porta oberta a la possibilitat que es podran incrementar places en el sector privat concertat en detriment del sector públic. En tot el text de la LEC no apareix el compromís del Govern de la Generalitat de garantir places públiques suficients que assegurin l’escolarització de qualitat en tots els nivells educatius.

 

 

Finançament

 

S’ha incorporat, parcialment, la nostra proposta de destinar el 6% del PIB a despesa educativa, però no es detalla que aquesta sigui finançament públic.

 

 

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Federació d’Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació d’Associacions de Pares d’Educació Secundària (FAPAES), Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (MRP), Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT)

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats