FAPAC

Preguntes freqüents

Teniu dubtes sobre el procés electoral? Sabeu com podeu organitzar la vostra campanya d'eleccions? Qui forma part del cens? Qui té dret a votar? En aquesta secció us donem resposta a les preguntes més freqüents.
 

 
Pares i mares, AMPA, prepareu bé la campanya, demaneu al col·lectiu de mares i pares del vostre centre que participi en les eleccions, elaboreu una candidatura i demaneu el vot a tots els pares i mares, feu forta la vostra representativitat, treballeu la participació en les eleccions a consell escolar de centre.
 
PREGUNTES FREQÜENTS
 
PROCÉS ELECTORAL CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE
 
(Darrera actualització: 20 setembre 2016)
 

01)  Com s'accedeix al consell escolar?

Al consell escolar s'hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació.

Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: Associació de mares i pares d'alumnes (AMPA), ajuntaments i conjunt d'organitzacions empresarials i institucions laborals de l'àmbit del centre docent (només per a centres de secundària que imparteixen dos o més famílies professionals o que almenys el 25% de l'alumnat cursi ensenyaments d'FP específica).

 

02) Qui són els responsables dels procés electoral?

 • Els directors/es dels centres
 • Les meses electorals
 • Els consells escolars actuals

 

03) Qui forma part del cens electoral del sector famílies d’alumnes?

Tots els pares i les mares o tutors d'alumnes que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests, sempre que els fills o pupils estiguin matriculats al centre en el moment de la convocatòria d'eleccions.

 

04) Qui pot ser candidat al consell escolar?

Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests i que figuren en el cens electoral.

 

05) Es poden presentar les candidatures  amb mares i pares que avalin el candidat/a?

No és necessari, però és recomanable que es faci, ja que d'aquesta manera les AMPA o grup de pares que avalin un candidat poden designar un supervisor a la mesa electoral del propi sector.

 

06) Quants candidats pot votar cada elector?

Tants com els que el consell escolar actual hagi previst per a formar part dels sector famílies d'alumnes.

 

07) Qui pot votar?

Poden ser els pares i les mares o els tutors dels alumnes del centre que exerceixen la pàtria potestat o la tutela d'aquests i que figuren en el cens electoral.

 

08) Que passa si es produeix una vacant abans que finalitzi el seu període de mandat?

S’estarà al que estableixin les NOF. Però si no ho preveuen, la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats, la vacant queda sense cobrir fins la propera renovació del Consell Escolar.

 

09) Quina durada de mandat tindran els consellers/res dels sectors famílies i alumnes?

Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats.

 

10) Quines són les comissions obligatòries del Consell Escolar?

 • Econòmica
 • Convivència

 

11) Qui pot convocar una reunió extraordinària del Consell Escolar

El director o directora o un terç dels seus membres. Un terç dels seus membres poden demanar la reunió extraordinària, però la convocatòria formal sempre correspondrà al director/a.

 

12) Quan queda constituïda la sessió del Consell Escolar?

Si no s'estableix el contrari hem d'estar al que estableix l'art. 26 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques que estableix "per a la vàlida constitució de l'òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords, es requerirà la presència del President i Secretari o en el seu cas, d'aquells que el substitueixen, i de la meitat almenys, dels seus membres, excepte si els òrgans col·legiats estableixen el règim propi de convocatòries, si aquest no està previst per les seves normes de funcionament. Aquest règim podrà preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el nombre necessaris per constituir vàlidament l'òrgan"

 

13) Es poden prendre acords en tots els punts de l'ordre del dia?

Sí, excepte a l’últim punt de l'ordre del dia que serà de precs i preguntes, on no es poden prendre acords.

 

14) A qui s'ha de presentar qualsevol anomalia de funcionament?

S’ha de fer constar en l’acta i notificar-ho per escrit a la inspecció educativa o al director o directora del servei territorial d’educació.

 

15) Què és un acord per consens?

Es quan tots els membres presents arriben a acceptar un text concret, normalment en base a una proposta posteriorment modificada al llarg del debat dins del CEC. Tots els membres de l'òrgan aproven una proposta per unanimitat.

 

16) Què és un acord per Majoria absoluta?

A favor de la proposta un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots possibles dels membres de l'òrgan amb dret a vot. Si es produeix un empat, el vot del president del CEC té doble valor.

 

17) Què és un acord per Majoria simple?

Quan l’acord obté més vots a favor que en contra dels membres presents amb dret a vot (abstencions, vots nuls o en blanc no es tenen en compte per al recompte). Si es produeix un empat, el vot del president del CEC té doble valor.

 

18) Quina durada de mandat tindran els consellers/res dels sectors famílies i alumnes?

Quatre anys. Es renovaran cada dos anys, per meitats.

 

19) Què és un acord per Majoria qualificada?

Es requereixen més vots que en una majoria simple. Es pot requerir un percentatge mínim de vots (ex: dos terços, tres cinquens...dels vots) o un mínim de vots emesos, en aquest cas les abstencions no són neutres sinó que impedeixen que la decisió s’aprovi.

 

20) Qui és responsable dels acords presos en el Consell Escolar?

Els responsables dels acords presos en el CEC seran tots els votants, hagin votat a favor o en contra. Per tal de no ser responsable de les possibles conseqüències que es puguin derivar dels acords presos en el CEC s'ha de fer constar el desacord en l'acta.

 

21) Quin és l'òrgan competent on es pot presentar un recurs d'Alçada?

L’òrgan immediatament superior, jeràrquicament, a aquell que ha dictat la resolució recorreguda. En el cas dels CEC,  són els Delegats Territorials d’Ensenyament respectius.

 

22) Anomena els diferents Consells Escolars.

 • Consell Escolar de Centre
 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Escolar Territorial
 • Consell Escolar de Catalunya
 • Consejo Escolar del Estado

23) Qui determina la composició del Consell Escolar?

El centre determina la composició del consell escolar en les normes d'organització i funcionament, d'acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent

 

24) Quina és la proporció dels diferents sectors?

El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

 

25) Les famílies tenen representació a tots els centres?

Les famílies no tenen representació en els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a l’obtenció de títols equivalents a universitaris, en les escoles oficials d'idiomes, en les d'art, en els de règim especial d'esports i en els altres que imparteixen exclusivament a alumnes majors de 18 anys.

 

26) Cada quant es pot modificar la composició del Consell Escolar?

No es pot canviar ,dins dels tres cursos acadèmics següents a la seva aprovació. La modificació en la composició del CE no entrarà en vigor fins al procés electoral que es dugui a terme després que s'hagi aprovat.

 

27) Els documents que ha d'aprovar el Consell Escolar de Centre:

 • Projecte Educatiu (PEC)
 • Normes d’organització i  funcionament (NOFC)
 • Pla anual de centre (PAC)
 • Memòria anual (MAC)
 • Projecte Curricular (PCC)

 

28) Quina és la composició mínima del CE d'una Escola?

 • Director/a
 • Cap d'estudis
 • Secretari/a
 • 1 Representant Ajuntament
 • 1 Representant del PAS
 • Representants professorat (mínim un terç)
 • Representants famílies, inclòs el representant AMPA (mínim un terç)

 

29) Quina és la composició mínima del CE d'un Institut?

 • Director/a
 • Cap d'estudis
 • Secretari/a
 • 1 Representant Ajuntament
 • 1 Representant del PAS
 • Representants professorat (mínim un terç)
 • Representants famílies, inclòs el representant AMPA + alumnes. (mínim un terç)

 

30) Com es participa en el projecte de direcció?

Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes. Participar en la selecció del director del centre. Si s'escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.

 

31) El Consell Escolar participa de les avaluacions?

Analitzant i valorant el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.

 

32) Quina és la normativa de referència, que estableix les funcions del CE?

Article 122 LOMCE. A més, donar suport a l'equip directiu per al compliment del PEC i del projecte de direcció que vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats, article 144.4 de la Llei d'educació de Catalunya.

 

33) Com es regularà el CE per norma general?

En allò que no estigui previst a les NOF del centre, s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

 

34) Com es convoca el Consell?

La presidència del consell amb una antelació mínima de 48h, juntament la documentació, objecte de debat i possible aprovació. El CE es pot reunir d'urgència, sense termini mínim, si tots els seus membres hi estan d'acord.

 

35) Com es conforma la mesa electoral del sector famílies?

Director/a, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens. D'aquestes la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari/a de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat.

 

36) Alguna de les coses que s'aproven al CE i afecten més directament a les famílies són:

 • Menjador
 • Extraescolars
 • Sortides
 • L'horari del centre
 • Cost del material
 • Projecte Educatiu

 

37) Qui són els responsables dels procés electoral?

Els directors/es dels centres, les meses electorals i els consells escolars actuals.

 

38) Cal que les candidatures es presentin amb una relació de pares que avalin el candidat?

No, però és recomanable que es faci, ja que d'aquesta manera les APA o grup de pares que avalin un candidat poden designar un supervisor a la mesa electoral del propi sector.

 

39) Quants candidats pot votar cada elector?

Tants com els que el consell escolar actual hagi previst per a formar part dels sector pares i mares d'alumnes.

 

40) La candidatura hauria de tenir suplents?

Sí, hauria de tenir tant suplents com càrrecs elegibles.

 

41) Què passa si no s'assoleix en el sí del consell escolar la majoria absoluta exigida per determinar els criteris de renovació del sector pares?

En aquest cas, cal que renovin aquells que, atesa l'edat i curs escolar dels seus fills/es, deixin abans de ser membres de la comunitat educativa. En cas de coincidència s'efectuarà un sorteig. 

 

42) Quins aspectes ha de tenir en compte l'AMPA durant el procés?

 • Fixar els candidats, tant els electes com el que ha de designar. Recordeu que en la llista de candidats és important que figurin tants suplents com càrrecs elegibles, per tal de substituir alguna vacant, en cas que aquesta es produeixi.
 • Un cop fixats els candidats, aquests han de ser els motors de la planificació i desenvolupament de la campanya electoral. A més a més dels candidats, cal preveure que altres pares i mares de l'AMPA s'impliquin en la campanya (per exemple, un pare o una mare de cada curs o cicle educatiu), donant suport i col·laborant en totes les tasques a realitzar. Aquest configurarà L'Equip Electoral.
 • L'Equip Electoral ha de vetllar perquè es compleixi el calendari electoral previst. També de entre els membres de l'equip es pot designar una persona com a supervisor a la mesa electoral.
 • Elaborar una proposta de calendari de campanya electoral, així com de dia i horari de votació del sector pares i mares, i comunicar-lo al director del centre, per tal que el tingui en consideració.
 • Redactar un escrit adreçat a pares i mares, explicant les accions de l'AMPA vers la campanya electoral, tot convidant-los a una assemblea general on es demanarà candidats de l'AMPA, i col·laboradors per a formar part de l'equip electoral. Els punts a tractar en aquesta assemblea general poden ser:
  • Presentació de la campanya
  • Presentació del cartell/pòster electoral
  • Funcions bàsiques del consell escolar
  • Eleccions de candidats i de l'Equip Electoral
  • Proposta d'activitats previstes durant la campanya i calendari de les d'activitats.
 • Aixecar acta de l'Assemblea general, extreure un calendari d'activitats de la campanya electoral, així com la llista de candidats i breus referències personals i/o professionals de cada un d'ells i fer una tramesa als pares i mares.
 • Desenvolupament de la campanya electoral.

 

43) Quins són els passos a realitzar a la campanya electoral per part del sector de pares i mares?

1.    Elaborar proposta de calendari de campanya electoral, dia i horari de votació del sector, i comunicar-ho al director.

2.    Convocar assemblea general de l’APA, per presentar l’estratègia de la campanya, amb l’ordre del dia proposat anteriorment.

3.    Fixar els candidats i configurar l’Equip Electoral. Designar un supervisor a la mesa electoral de entre els membres de l’equip electoral.

4.     Planificar i concretar les activitats de la campanya electoral

5.    Elaborar els models de suport a la campanya (pancartes, pòster i paperetes, etc.)

6.    Desenvolupament de la campanya

7.    Un cop acabat el procés, i amb els resultats de la votació, avaluar la feina realitzada.

 

 

TORNAR A ESPAI ELECCIONS CEC 2016


FAPAC. Tots els drets reservats