FAPAC

La distribució de l'alumnat amb necessitats educatives específiques

A la propera reunió de junta de la FaPaC volem debatre el tema de la distribució de l'alumnat amb necessitats educatives específques (alumnes NEE). En aquests moments les necessitats educatives més importants no provenen de problemes físics com per exemple la sordesa o altres disminucions físiques, sinó de les mancances de tipus socio-econòmic i cultural o les necessitats derivades d'una incorporació tardana al sistema educatiu. És per això que potser algú pugui dir que allò de necessitats educatives és un eufemisme per no dir alumnat d'immigració recent o nouvingut. Crec de totes formes que és una discusssió que hem de fer de forma oberta i clara.

La realitat avui en dia és que, si definim necessitats educatives de la forma àmplia del pàrraf anterior, un 80% d'aquest alumnat està escolaritzat a l'escola pública. Des de fa temps venim comentant aquest fet tant a les diverses comissions d'escolarització on podem participar com en els contactes amb l'administració educativa. Repassem un moment els arguments al voltant d'aquest tema.

Les opcions que hi ha són clarament dues. Una opció és no forçar la distribució sinó mínimament, és a dir si a la família li dóna igual i alguna concertada té places, se li assigna indiferentment una escola pública o concertada, però si la família demana una pública i aquesta escola té places s'escolaritza a la pública. Una altra opció és forçar que totes les escoles d'una zona, siguin públiques o concertades, tinguin el mateix percentatge d'alumnes amb NEE, cosa que implica una despesa important de transport en autobusos si es tracta de municipis grans i una escolarització fora de l'entorn proper del domicili de l'alumne. Aquest últim model no s'ha aplicat més que en alguns barrris de la ciutat de Vic (i em sembla que sense autobusos).

Repassem doncs alguns arguments que es poden emplear a favor i en contra d'aquestes dues opcions.

Arguments a favor d'una distribució equitativa de l'alumnat

  • Es tracta d'assegurar el dret a una educació de qualitat per a tothom. Si es concentra alumnes NEE en un centre aquest alumnat no pot rebre una atenció suficient i es viola aquest dret. Per tant el dret a escollir un centre escolar perd sentit, si en aquest centre no es pot assegurar el dret bàsic a l'educació.
  • Tots els centres que reben fons públics s'han de fer càrrec de forma equitativa de les necessitats d'escolarització.
  • S'han d'evitar escoles "guetto", que quedin estigmatitzades i a on la "població autòctona" (tot i que un nen o una nena que s'escolaritza als tres anys difícilment es pot considerar de fora) no vulgui enviar els seus fills i filles.
  • La concentració de l'alumnat NEE en alguns centres educatius és artificial, perquè no hi ha cap barri de cap ciutat de Catalunya on hi hagi un 80% de concentració de les famílies d'aquest alumnat amb NEE, com sí succeeix amb alguns centres educatius.

Arguments en contra d'una distribució equitativa de l'alumnat

  • No es pot forçar el dret a l'elecció d'un centre escolar de les famílies.
  • Cada alumne NEE que va a una concertada implica més recursos econòmics públics cap a la concertada i menys inversió en l'educació pública.
  • La fixació de percentatges d'alumnat amb NEE a totes les escoles públiques i privades genera actituds xenòfobes i el creixement d'opcions polítiques que afavoreixen aquestes opcions.
  • La distribució geogràfica i localització de les escoles, per raons històriques de desenvolupament de les ciutats, fa que la major part de les concertades, almenys pel que fa a Barcelona i la major part de les ciutats grans de Catalunya, facin difícil una millor distribució de l'alumnat.
  • Quan un centre educatiu sobrepassa un cert percentatge d'alumnes NEE, al voltant del 20%, les famílies autòctones fan tot tipus de trampes per aconseguir matricular els seus fills en una altra escola, fins i tot en un altre municipi si fa falta, com ara empadronaments ficticis.
  • La distribució no és equitativa ni tan sols en els centres públics, on poden haver-hi CEIP o IES un al costat de l'altres amb percentatges radicalment diferents d'alumnes NEE.

Els arguments estan servits.


FAPAC. Tots els drets reservats