FAPAC

Els pares o mares delegats de curs en la comunicació tutoria/ famílies.

Una de les funcions de la tutoria és ser el principal vehicle de comunicació entre els centres educatius i les famílies. La relació de les famílies amb els professors tutors és especialment important a l’etapa de l’ensenyament secundari on hi ha més professorat en cada curs. Aquesta comunicació entre les famílies i els professors tutors representa la principal referència que tenen les famílies sobre la marxa dels seus fills i filles en el sistema educatiu.

Tot i la importància que té la comunicació entre tutoria i famílies, la relació se sol limitar a una reunió inicial i una entrevista al llarg del curs, excepte quan es considera que hi ha algun problema més seriós a tractar. Això causa que els mecanismes de prevenció no funcionin adequadament, perquè la tutoria queda absorbida pels “casos més problemàtics”.

Un dels mecanismes que s’utilitzen en alguns centres per millorar la comunicació entre la tutoria i les famílies en general, perquè aquesta comunicació sigui més continua i fluïda, es la institució de pares i mares delegats de curs. Perquè aquest mecanisme funcioni és fonamental la implicació no sols de l’AMPA, que sol promoure o acceptar amb entusiasme aquest tipus d’iniciatives pel que implica d’augment de participació dels pares i mares d’alumnes, sinó fonamentalment del claustre de professors. Els tutors poden utilitzar el pare o mare delegat de curs per incrementar la comunicació amb les famílies d’una manera eficient i econòmica en quant al temps que s’hi dedica, perquè l’esforç principal de comunicació el realitzen els propis pares i mares entre sí i amb el recolzament de l’AMPA. Òbviament ha de haver-hi un convenciment per part del professor tutor de la utilitat d’aquesta figura, per poder explotar la seves possibilitats al màxim, fomentant la transmissió d’informació als pares i mares sobre la marxa de l’aula fins i tot “quan no hi ha problemes”.

La posta en funcionament de la figura de pares i mares delegats de curs pot ésser una eina molt útil en la comunicació dels tutors i centres amb les famílies, sempre i quan compti amb una acceptació, recolzament i promoció total per part del professorat.

En alguns centres fins i tot es creen comissions de pares i mares delegats de curs amb el professorat per fer front a problemes específics de funcionament del centre, com ara control de llibres de text, convivència a l’entrada o sortida al centre, pati, etc.

És fonamental que la figura de pares i mares delegats de curs quedin recollides en el projecte educatiu del centre i en els seus plans anuals de funcionament.

El següent esquema resumeix el funcionament dels pares i mares delegats de curs en base a l’experiència d’alguns centres on s’aplica:

 Funcions

  • Intermediari entre tutor/a i pares i mares d’alumnes del grup classe

  • Relació amb la Junta de l’AMPA mitjançant reunions periódiques (mínim trimestral)

Dedicació de temps

  • Una reunió mensual o trimestral amb el professor/a tutor

  • Una reunió mensual o trimestral amb els pares o mares

  • Una reunió mensual o trimestral amb la resta de pares o mares delegats i la Junta de l’AMPA

Designació

  • Elecció entre pares o mares promoguda pel professor/a tutor a la reunió inicial de curs

  • Inclusió de la seva figura als estatuts de l’AMPA i el projecte educatiu de centre

 

Font: Projecte AMPA Ceip Agustí Gifré, FaPaC Girona, conjuntament amb el centre, guanyador del concurs d’experiències educatives de CEAPA.

(Escrit al Gener del 2003 i publicat a la revista Guix Comunitat). En aquell moment era president de l'AMPA de l'IES Santa Eulàlia i tresorer de la FaPaC.
FAPAC. Tots els drets reservats