FAPAC

Les AMPA de Barcelona aproven el seu pla d'actuació

Les AMPA de Barcelona han aprovat el seu pla d'accions prioritàries per incidir en l'educació. Ho han fet en Assemblea Territorial, dissabte 28 de gener. Reclamen un mapa escolar que garanteixi una oferta de places públiques suficient, entre d'altres.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
 
Després de l'Assemblea Territorial de la FAPAC, celebrada dissabte passat,
 
Les AMPA de Barcelona aproven el seu pla d'actuació: reclamen un mapa escolar que garanteixi una oferta de places públiques suficient i doni resposta a les necessitats d'escolarització
 
 • Altres demandes se centren en reclamar una política de beques menjador, llibres i material escolar gratuïts, reduir al 10% l'abandonament prematur dels estudis, i distribuir l'alumnat de forma equilibrada a totes les escoles públiques per no estigmatitzar centres.
 
Barcelona, 30 de gener de 2017
 
Dissabte passat, a l'Escola Els Llorers, les AMPA de Barcelona van celebrar la seva trobada anual en el marc de l'Assemblea Territorial de la FaPaC. Les AMPA reunides van aprovar el seu pla d'actuació amb les línies prioritàries que hauran de marcar d'ara endavant la seva activitat per incidir en la millora de l'educació i garantir una educació realment gratuïta i equitativa.
 
Entre les demandes que recull el document destaquen aquelles centrades en garantir la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat. En aquest sentit, les AMPA reivindiquen la necessitat que la ciutat de Barcelona disposi d'un mapa escolar que garanteixi de manera satisfactòria les necessitats d’escolarització i una oferta de places públiques suficient. ·A més, demanen la construcció de nous centres escolars públics, especialment en aquells districtes amb menys oferta pública, amb l'objectiu d'avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a tots els nivells educatius.
 
Altres àmbits que marcaran la línia d'acció de la FaPaC a la ciutat de Barcelona es resumeixen en els següents punts: 
 
1. PER FER FRONT A LA POBRESA INFANTIL I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • Més beques i canvis en el seu sistema d’adjudicació
 • Una política de beques menjador gratuïtes, llibres i material escolar gratuïts, ajudes per activitats extraescolars i aules de reforç per famílies amb menys recursos i en risc d’exclusió.
 • Assegurar l'educació, l'alimentació, la seguretat i la pobresa energètica dels nostres infants.
 
2. PER GARANTIR L’ÈXIT EDUCATIU I LLUITAR CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR
 • Complir el Compromís Europeu 2020 i reduir al 10% l’abandonament prematur dels estudis.
 • Més recursos per als programes existents contra l'absentisme i l’abandonament escolar (pla Jove, programa Èxit).
 • Reforçar les polítiques d’acompanyament a l’escolaritat per avançar cap a la millora de l’èxit escolar
 • Enfortir els programes de segones oportunitats i els plans d’orientació i transició escola-treball
 
3. PER LLUITAR CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
 • Mesures que garanteixin que la composició social dels centres educatius reflecteix les característiques socioeconòmiques i demogràfiques dels barris on s’ubiquen.
 • Una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i especials (NEE) entre tots els centres de la ciutat finançats amb fons públics.
 • Promoció de les escoles estigmatitzades. (Informe del Síndic de Greuges : La segregació escolar a Catalunya)
 
4. DEROGACIÓ DE LA LOMCE
 
5. PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I EL COMPLIMENT DEL DRET A UNA EDUCACIÓ PÚBLICA, LAICA I GRATUÏTA
 • Tenir un mapa escolar de Barcelona que garanteixi de manera satisfactòria les necessitats d’escolarització i oferta de places públiques.
 • La construcció de nous centres escolars públics.
 • Cal que a la planificació de la construcció de nous centres educatius, el Consorci promogui la construcció d'instituts-escola a la ciutat de Barcelona.
 • La construcció de centres públics als districtes amb menys oferta pública, per avançar cap a la garantia de plaça pública de proximitat a tots els nivells educatius.
 
6. PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I EL COMPLIMENT DEL DRET A L’EDUCACIÓ 0-3
 • Augmentar cada any l’oferta de places bressol de gestió pública per tal d'avançar cap al 100% de la cobertura (actualment el 60%) de la demanda de famílies que sol·liciten escola bressol.
 • Garantir tarifes socials que assegurin que cap família quedi exclosa per manca de recursos econòmics.
 
7. PER GARANTIR UN LLEURE EDUCATIU PER A TOTHOM I DE QUALITAT
 • Garantir que tots els nens, nenes i joves de la ciutat tenen accés a un lleure educatiu de qualitat mitjançant oferta assequible i beques, en especial, durant les vacances escolars.
 
8. MILLORAR I GARANTIR LA PARTICIPACIÓ I LA IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES
 • Entendre que no és el mateix REBRE INFORMACIONS QUE PARTICIPAR.
 • Mantenir el dret a vot del pares i mares als Consells Escolars.
 • Mantenir el Consell Escolar com a principal òrgan de presa de decisions de l’escola.
 
9. LLUITAR CONTRA L'ASSETJAMENT ESCOLAR
 
10.
 • Tenir present la diversitat dels alumnes amb necessitats educatives especials i d'altres diversitats d'origen o d'identitat sexual a l'hora d'establir quines són les necessitats reals de cadascun.
 • Que es realitzin els diagnòstics precoços de l’EAP als alumnes des de l'inici de l'escolarització.
 • Dotar els recursos en funció de les matrícules rebudes, no com ara en funció del nombre de professionals del centre. Cal adequar els equips de professionals a les necessitats reals de l'escola, tant pel nombre d'alumnes com de la seva tipologia de diversitat.
 • Tenir present la prevalença d’algunes Necessitats Educatives Especials com el TDH i la dislèxia, que no estan contemplades a P3 (només a partir de 1er ), i que aquest  percentatge de població amb aquestes NEE esdevingui un indicador previ a la dotació de recursos.
 
11.
 • La Junta Territorial de Barcelona ciutat estudiarà el suport a la demanda presentada per l'AMPA escola Els Llorers davant el Consorci d'Educació de Barcelona i informarà a la Junta General que pendrà la decisió adient. La demanda presentada per l'AMPA escola Els LLorers davant el Consorci d'Educació de Barcelona és per exigir que sempre que hi hagi places buides a les escoles concertades sufragades amb fons públics que restin sense emplenar no es pugui implementar grups extres a les escoles públiques, i que es garanteixi que les famílies que per manca de places públiques es matriculin a una escola concertada ho facin amb totes les garanties de gratuïtat que marca la llei.
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats