FAPAC

PREGUNTES FREQÜENTS curs escolar

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE FUNCIONAMENT DE LES AMPA

Us posem al vostre abast les respostes i aclariments a les preguntes i dubtes més habituals coincidint amb l'inici de curs. Esperem que us siguin d'utilitat.

 

1. Modificació de junta directiva. Com es fa l'elecció i on es notifica?

No existeix un procediment establert legalment per l'elecció de la nova junta directiva. Els estatuts de les associacions diuen que la junta directiva ha de ser aprovada en assemblea general de socis mitjançant una votació. Cada associació de pares organitza el procés com més bé li va, hi ha AMPA que estableixen un termini per presentar candidatures i AMPA que no ho fan. El que és necessari sempre és informar als associats que s'ha de fer aquesta elecció de nova junta, especificant que tots els socis es poden presentar.

Una vegada elegida la nova junta directiva s'ha de fer un certificat amb la composició de la nova junta  que s'ha d'entrar pel registre en el Registre d'Entitat Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

També es pot entrar per registre en una oficina de Benestar Social o qualsevol altre registre de la Generalitat de Catalunya.

El certificat  ha d'anar signat pel president/a  entrant i sortint i el/la  secretari/ària  entrant i sortint. Si això no és possible o els càrrecs sortints no son els que consten al Registre d'Entitats és necessari que el/la president/a o el/la secretari/ària portin el certificat personalment al Registre i facin l'acceptació del càrrec allà mateix.

També es pot fer l'acceptació del càrrec davant notari i fer l'entrada del certificat i la notificació del notari per qualsevol registre de la Generalitat.

 

2. Si dimiteix el president el president, s'ha de convocar assemblea?

No és necessari convocar una assemblea immediatament perquè existeix la possibilitat que un altre membre de la mateixa junta agafi el càrrec en funcions. Però en tot cas és convenient poder legalitzar la situació tan aviat com sigui possible, convocant l'assemblea donat que és el càrrec que té la representativitat de l'entitat.

 

3. Si no hi ha ningú que vulgui ser membre de junta, s'ha de dissoldre l'associació?

Si ningú es presenta per ser membre de junta en una assemblea general de socis, es pot crear una comissió gestora amb la finalitat de trobar persones que vulguin formar part de la junta, i després convocar l'assemblea general per ratificar els càrrecs.

 
4. Quin mínim d'associats és necessari que assisteixin a una assemblea perquè aquesta sigui vàlida?

Si els estatuts no disposen un altra cosa queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d'assistents.

 

5. Quan s'han de convocar assemblees extraordinàries? 

L'assemblea extraordinària s'ha de convocar necessàriament en dos ocasions, per modificació d'estatuts i per dissolució de l'entitat. Però, això no vol dir que la junta no pugui convocar una assemblea extraordinària si ho considera necessar, i si ho demana per escrit un percentatge de socis i sòcies, que ha de definir els estatuts, mai superior al 10%. 

 

6. És obligatori modificar els estatuts abans del 31 de desembre de 2012?

Si aneu a la web del  Registre d'entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sobre l'adaptació dels estatuts, s'informa que:

 

ADAPTACIÓ ESTATUTS:

Quines entitats han d’adaptar els seus estatuts a la Llei 4/2008?

  • Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les quals no continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del CCC.

Article 321-4 Estatuts

  • Els estatuts de les associacions han d'incloure, almenys, les dades següents:

a) La denominació.

b) El domicili.

c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d'inici de les activitats, si no coincideix amb la d'atorgament de l'acta fundacional.

d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l'àmbit territorial.

e) Els tipus d'associats, si escau, i els requisits que s'han de complir per a adquirir la condició d'associat en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària.

f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari.

g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació d'aquestes.

h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.

i) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d'aquests.

j) El règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.

k) El procediment de modificació dels estatuts.

l) El règim econòmic.

m) La previsió de la destinació dels béns sobrants

Això vol dir que la majoria de les AMPA que van modificar els seus estatuts l'any 1997, quan si era obligatòria una modificació de tots els estatuts,  no han de tornar a modificar-los, només cal comprovar que tenim incloses als nostres estatuts totes les dades que són obligatòries.

Les AMPA que hagin de modificar els seus estatuts per adaptar-los  al nou marc legal  pel fet que no continguin les dades establertes a l’article 321-4.1 del CCC, tenen a la seva disposició a la pàgina web de la FaPaC, un model d'estatuts actualitzat. 

 

7. Com poden demanar les AMPA la gestió del menjador?

Primer s'ha d'aprovar en consell escolar de centre el canvi de gestió del menjador. I després s'ha de demanar autorització al Departament d'Educació. En algunes comarques que gestiona el Consell Comarcal s'ha de demanar autorització també al Consell Comarcal.

 

8. Quina és la ràtio de monitors alumnes que s'ha de fer servir al menjador escolar?

No existeix cap ràtio marcada per normativa, serà la que s'aprovi dins del pla de funcionament del menjador escolar pel consell escolar de centre.

 

9. Carmanyoles en el menjador escolar, serà obligatori el servei? com s'ha de fer?

En aquest moments la Generalitat està el.laborant aquesta normativa. Al representant de FaPaC que va assistir a la taula de federacions els hi van traspassar aquesta informació:

  • El tema de les carmanyoles serà permès i regulat.
  • Es farà protocol de com organitzar-lo.
  • S'haurà d'aprovar en consell escolar de centre.
  • Serà necessari tenir un nevera, un microones en un espai específic i haurà de tenir monitoratge d'atenció.
  • Els pares dels alumnes que facin ús del servei hauran de signar un paper assumint la responsabilitat de la intoxicació alimentària.
  • El departament de Santitat ha fet unes recomanacions per les famílies que puguin i vulguin fer ús de les carmanyoles per elaborar i conservar els menjars. Consulteu les recomanacions.

 

10. Contractes de monitors, es pot  fer un contracte de voluntariat?

El contracte de voluntariat només es pot fer quan realment l'activitat la realitza un voluntari i per aquest motiu l'activitat ha de ser quasi gratuïta i el monitor no pot tenir un sou mensual, només se li poden pagar els desplaçaments.

Les formes de contractació quan no hi ha voluntaris son:

1. Contractació mitjançant una empresa de serveis amb la qual nosaltres signem un contracte mercantil.

2. Que siguin autònoms i ens facturin els serveis, sempre amb la retenció de l'IRPF que l'AMPA haurà de pagar a hisenda.

3. Contractació directa per part de l'AMPA amb alta a la seguretat social, el que implica contractar una gestoria perquè faci els contractes i les nòmines així com les fulles de la seguretat social i els fulls de l'IRPF dels treballadors si s'escau.

 

La nostra recomanació és la contractació mitjançant una empresa de serveis.

 

11. Quin conveni s'ha d'utilitzar en els contractes dels monitors?

Depèn de qui contracti els monitors. Si és una empresa de serveis cal que ho faci pel conveni del lleure. Les AMPA no tenen obligatorietat de contractar-los sota aquest conveni, en realitat poden fer servir el conveni que trobin més adient o cap conveni en concret. Poden contractar amb l'estatut dels treballadors i fer els acords que vulguin amb els treballadors.

 

12. Socis que tenen deutes amb l'AMPA (morosos). Que pot fer l'AMPA?

Davant els morosos a les AMPA és difícil poder fer una reclamació legal doncs no hi ha contractes signats, però de totes formes podeu intentar iniciar un Procés Monitori emparat en el dret civil. Consisteix a fer una petició formal al jutjat de primera instància de la nostra localitat fent constar les dades del morós, domicili i quantitat impagada, el que passa és que aquest deute ha d'estar reconegut legalment per document mercantil (contracte). No és necessària la presència del advocat i només és aplicable a deutes inferiors a 30.000 euros. Un document mercantil vàlid seria la inscripció a una activitat o al menjador sempre que constin les quotes a pagar o aquestes estiguin aprovades en assemblea general d'AMPA, així com el llistat d'assistència a les activitats. 

 
13. Consulta sobre protecció de dades, afecta a les AMPA, què han de fer?

Per complir amb la normativa sobre protecció de dades i poder disposar com a entitat de la informació i les dades necessàries sobre els nostres associats haurem de seguir unes pautes. 

El millor és fer un model de sol·licitud per ser soci de l'entitat on hagin de posar les dades necessàries i nosaltres posar l'afegitó que digui més o menys:

"En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra associació".

I aquest model ha d'anar datat i signat pel soci/sòcia.

Una vegada tenim una base de dades dels nostres associats ens hem de posar en contacte amb l'Autoritat catalana de protecció de dades,   www.apd.cat, via internet i informar dels dades de les quals disposem dels nostres associats, ells es posaran en contacte amb l'AMPA per veure quin nivell de protecció i que tràmits heu de fer. 

 

14. Protecció de l'imatge dels infants, l'AMPA necessita autorització per fer servir les imatges o té prou amb l'autorització a l'escola?

Si l'AMPA vol utilitzar les imatges que pugui tenir dels alumnes per penjar-les a internet o per fer, per exemple, un calendari o llibre  ha de demanar l'autorització expressament a cada pare/mare per fer servir l'imatge del seu fill.

 

15. Com s'aprova l'horari del centre? Es pot aprovar la jornada contínua?

El horari escolar del centre s'aprova en consell escolar, per la seva aprovació necessita el consens i si no és possible el vot favorable de les ¾ parts dels assistents a les reunió.

A primària, l'ordre d'horari calendari no permet fer jornada contínua, a no ser per necessitats de transport escolar molt justificades.

A secundària, l'ordre d'horari calendari, d'aquest curs 2012/2013 que començarà,  diu que tots els instituts faran dos tardes de classe a la setmana. Però van sortir unes instruccions del Departament d'Educació que deien que als instituts que presentessin un programa adequat i aprovessin la jornada contínua per consens els estaria concedida.

L'autorització sobre la jornada escolar l'han de fer sempre els Serveis Territorials d'Ensenyament.

 
 

FAPAC. Tots els drets reservats