FAPAC

La FaPaC demana més precisions sobre els centres d'acollida inicial

Logo FaPaC

La FaPaC demana a la Conselleria d'Educació més precisions sobre el funcionament previst per als centres d'acollida inicial per a alumnes nouvinguts.

Valorem positivament que es reconegui que hi ha un problema seriós de concentració d'alumnat amb necessitats educatives específiques, com venim denunciant des de fa temps. Els centres amb aquesta tipologia han augmentat un 28% aquest últim any, segons les dades presentades per la Conselleria. Considerem que els centres d'acollida inicial poden representar més recursos i una integració més ràpida i efectiva als grups classe dels centres ordinaris per als alumnes que arriben molt avançat el curs, però no veiem correcte que els alumnes que arriben a principi de curs hagin de passar per aquests centres, ja que poden ser acollits als centres ordinaris en haver temps suficient per fer l'acollida durant el curs. Insistim en què no s'han d'abandonar els esforços de distribució equitativa i el reforç de les aules d'acollida als centres ordinaris.

Demanem més informació sobre la proposta presentada:

  • Volem saber quins criteris s'utilitzaran per saber si un alumne ha d'anar al centre d'acollida, per exemple un alumne amb domini del castellà ho haurà de fer? Els alumnes provinents d'altres comunitats autonòmes, han de fer la integració al sistema educatiu català al centre d'acollida?
  • Volem tenir criteris clars sobre quant dura l'acollida i quins criteris s'utilitzaran per decidir quan l'alumne es pot incoporar al centre ordinari.
  • Volem conèixer els continguts de programació pedagògica, el perfil dels professionals docents i d'altres agents socials que participin.
  • Demanem precisions sobre la presència dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), ratis alumne/professor i pressupost.

Demanem també que aquesta mesura serveixi per aconseguir una distribució més equitativa de tot l'alumnat entre el conjunt de centres sostinguts amb fons públics, perquè creiem que és discriminatori i segregador concentrar l'alumnat nouvingut  en determinats centres i és una vulneració del seu dret a l'educació. Creiem que primer s'ha d'avançar d'aconseguir una distribució més equilibrada de l'alumnat, abans d'iniciar proves pilot en altres direccions. Considerem també necessari solucions singulars com ara el desdoblament de grups i reforços de plantilla als centres on hi hagi més d'un vint per cent d'alumnes amb necessitats educatives específiques.


FAPAC. Tots els drets reservats