FAPAC

Comunicat de la FaPaC sobre la vaga del 14 de febrer

La FaPaC davant la convocatòria de vaga del 14 de febrer

Logo FaPaCLa FaPaC, federació d'associacions de mares i pares d'alumnes a la qual estan afiliats actualment 1500 AMPA de centres públics de primària i 230 d'instituts públics, tot i respectar la decisió i el dret que els assisteix com a representants d'un col·lectiu professional, considera que la convocatòria de vaga promoguda pels principals sindicats d'ensenyament per oposar-se al document de bases de la Llei Catalana d'Educació és una mesura inoportuna i que comporta greus perjudicis per als alumnes i les seves famílies.

La FaPaC considera que en aquesta etapa toca participar del debat obert i aportarà les seves valoracions sobre les diferents mesures proposades.

La FaPaC no comparteix algunes de les propostes que conté el document presentat per la Conselleria d'Educació, ja que no prenen en compte els acords que van donar contingut al Pacte Nacional per l'Educació. En primer lloc les vies i mecanismes de participació de les famílies als centres educatius no estan prou contemplades, i s'ignora completament el paper de les associacions de mares i pares d'alumnes en el sistema educatiu. En segon lloc, el servei públic educatiu ha d'estar fonamentat en uns centres públics de qualitat que puguin resoldre totes les necessitats d'escolarització de la població, i no pot dependre d'un sistema de provisió mixta. Per últim s'ha d'assegurar el dret a l'educació de tot l'alumnat i evitar la concentració excessiva d'alumnat amb necessitats educatives específiques, cosa que pot portar a vulnerar aquest dret per la impossibilitat de fer una atenció docent adequada.

Valorem positivament les propostes del document referides a una major autonomia dels centres i una descentralització dels serveis educatius, així com les millores que es puguin introduir respecte a eines de gestió àgils i eficaces dels equips directius, sempre i quan no vagi en detriment de la participació en el control d'aquesta gestió per part de la comunitat educativa.

Junta Directiva de la FaPaC - 14 de gener de 2008


FAPAC. Tots els drets reservats